• CƠ SỞ HẠ TẦNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG

STT CƠ SỞ HẠ TẦNG/PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 Mặt bằng (Tổng diện tích) m2 77,600
Diện tích đã san lắp. Trong đó: 42,000
 – Bãi cứng 6,200
 – Bãi mềm có thể khai thác 9,500
 – Bãi mềm đã được san lắp chưa khai thác 24,600
2 Cầu cảng (Chỉ tiếp nhận tàu có tải trọng tối đa 3,000 DWT trở lại) Cầu 1
 – Diện tích: 14m x 100m
 – Độ sâu trước bến: 12.5m
3 Kho hàng tổng hợp m2 1,200
4 Nhà xưởng + thiết bị xưởng cơ khí
sửa chữa tàu thuyền
m2 300
5 Nhà xưởng + thiết bị Xưởng cơ khí trên bộ 1
6 Phương tiện thiết bị
– Xe cẩu bánh xích 25T hiệu Hitachi – KH75                              Chiếc 1
– Xe Ben Thaco 6T Chiếc 1
– Xe Ben Thaco 6T Chiếc 1
– Xe cuốc Komatsu 07 Chiếc 1
– Xe cuốc HITACHI UH 07 Chiếc 1
– Sà lan boong 40T Chiếc 1
0818210515
0818210515