• NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

STT Tên ngành Mã ngành
1 Bốc xếp hàng hoá 

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển

5224

(Chính)

2 Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng.

4663
3 Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan:

 Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, khí đốt, khí công nghiệp.

4661
4 Bán lẽ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Tổ chức nạo vét lòng sông, lòng hồ theo hợp đồng

4290
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải, xe container

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác; vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.

4933
8 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.

5222
10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ hàng hải, cảng biển và các dịch vụ tàu biển khác. Hoạt động lưu kho, bãi, cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và tàu biển. Vận tải sông; dịch vụ hỗ trợ vận tải.

5229
11 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
0818210515
0818210515