• LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

tNĂM 1989

Cảng Năm Căn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải thành lập năm 1989 (Quyết định số 222/QĐ/UB ngày 15 tháng 7 năm 1989) trực thuộc UBND tỉnh Minh Hải với nhiệm vụ làm dịch vụ vận tải phục vụ tàu biển ra vào cảng giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu được Trung ương cho phép và hàng hóa vận tải Bắc – Nam theo quy chế hoạt động cảng biển, Nhà nước đã quy định.

tNĂM 1992

Doanh nghiệp Nhà nước “Cảng Năm Căn Minh Hải” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải thành lập theo Quyết định số 448/QĐ/UB ngày 16 tháng 10 năm 1992. Trực thuộc UBND tỉnh Minh Hải với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, hàng hóa thuộc khu vực cảng; Dịch vụ Hàng hải và các dịch vụ khác.

tNĂM 1996

Ngày 06 tháng 11 năm 1996, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Cảng Năm Căn nằm trong phạm vi tỉnh Cà Mau trực thuộc UBND tỉnh Cà Mau.

tNĂM 2007

Ngày 16 tháng 03 năm 2007, Cảng Năm Căn được UBND tỉnh Cà Mau bàn giao về làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Cảng Năm Căn.

(Quyết định 719/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chuyển giao Cảng Năm Căn làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam; Quyết định 35/QĐ-CNT-ĐMDN ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về việc tiếp nhận Cảng Năm Căn làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam).

tNĂM 2011

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, bàn giao các doanh nghiệp, dự án của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Cảng Năm Căn được chuyển giao nguyên trạng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

(Ngày 20 tháng 6 năm 2011, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ký biên bản bàn giao/tiếp nhận nguyên trạng các doanh nghiệp/ dự án khu công nghiệp thuộc diện chuyển giao theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; số liệu chốt đến 30/6/2010).

tNĂM 2015

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ/TTg ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Năm Căn thành công ty cổ phần.

Ngày 13 tháng 4 năm 2015, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn. Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần ngày 21/5/2015, Cảng Năm Căn chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 21/5/2015 đến nay

0818210515
0818210515